Burun Estetiği - Dudak Dolgusu - Burun Ucu Estetiği
Burun Estetiği ve Sağlığı

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
İNTERNET SİTESİ İLETİŞİM/RANDEVU AYDINLATMA METNİ

DR. TURGUT YÜCE KLİNİĞİ olarak (Bundan sonra “Klinik" olarak anılacaktır.) özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

1) Veri Sorumlusu

DR. TURGUT YÜCE KLİNİĞİ olarak kişisel verilerinizi,6698 sayılı KVKK ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

2) İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında aşağıda belirtilen kategorilerde bulunan kişisel verileriniz işlenecektir:

Veri Kategorisiİşlenen Veri
KimlikAd- Soyad
İletişimE-Mail, Telefon Numarası
Müşteri İşlemKonu, Mesajınız, Randevu Bilgileriniz, Sorularınız.
Sağlık VerisiBizimle mesaj yoluyla paylaştığınız sağlık bilgileriniz ve sağlık bilgilerinizi içeren dokümanlar.
Görsel VeriFotoğraflarınız.
İşlem GüvenliğiCihaz İşletim Sistemi ve Sürüm, Cihaz Türü, Cihaz ID, Donanım Modeli, IP Adresi, Kullancı İşlem Kayıtları
PazarlamaTicari Elektronik İletiler, Çerezler, Anketler

3) Kişisel Verilerinizin Nasıl Toplandığı ve Hangi Hukuki Sebeplere İstinaden Hangi Amaçlarla İşleneceği

İnternet sitesi üzerinden dolduracağınız randevu formu veya iletişim formu aracılığıyla bizimle paylaşmış olduğunuz Kimlik, İletişim ve Müşteri İşlem kategorilerindeki kişisel verileriniz otomatik yönetmelerle toplanarak KVKK m.5/2(f) uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine istinaden iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi (iletişime geçilen kişiye doğru hitap edilebilmesi), talep/şikayetlerin takibi (randevu oluşturulabilmesi),  iş faaliyetlerinin yürütülebilmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini (iletişime geçilen kişinin kimliğinin teyit edilmesi, doğabilecek uyuşmazlıklardan delil olarak kullanılması) amaçlarıyla tarafımızca işlenecektir.

İşlem Güvenliği kategorisindeki kişisel verileriniz internet sitesine girmenizle birlikte otomatik yöntemlerle toplanarak KVKK m.5/2(a) uyarınca Kanunlarda Açıkça Öngörülmüş Olmasıhukuki sebebine istinaden 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”un ilgili maddesi uyarınca kanunu yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıya tarafımızca işlenecektir.

Dolduracağınız randevu formu içerisinde yazılı olarak, görsel olarak veya doküman yükleme kısmında doküman olarak bizimle paylaşmış olduğunuz sağlık verileriniz otomatik yönetmelerle toplanarak KVKK m.6/3 uyarınca Tıbbi teşhis ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesi” hukuki sebebine istinaden tedavi planının belirlenmesi ve tarafınıza sağlık hizmetinin sunulması için tarafımızca işlenecektir.

Ayrıca KVKK m.5/1 uyarınca özgür iradenizle “Açık Rıza” vermeniz kaydıyla ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak pazarlama faaliyetleri kapsamında tarafınızla iletişime geçilmesi, ticari elektronik ileti gönderilmesi, anket ve memnuniyet çalışmalarının yapılması, internet sitesi üzerinden reklam amaçlı çerezlerin toplanması amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenebilecektir.

4) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Söz konusu kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlık olması halinde bu uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. Ayrıca internet sitesi üzerinden doldurduğunuz formlar internet ortamında tarafımıza iletildiğinden paylaşmış olduğunuz bilgiler sunucuları yurt içinde bulunan serverlarla paylaşılmaktadır.

Randevu konusu içerisinde veya doküman olarak tarafımızla sağlık bilgisi paylaşmanız halinde, bu veriler internet ortamında tarafımızla paylaşıldığından bu paylaşım yöntemiyle birlikte, bilgileriniz sunucuları yurt içinde olan sunucularla da paylaşılmaktadır. Bu sebepten ötürü sağlık verilerinizi ancak KVKK m.8 uyarınca “Açık Rıza” vermeniz halinde internet sitemiz aracalığıyla toplayabilmekte ve sizlere doğru şekilde hizmet sunabilmekteyiz.

5) KVKKnın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında, kişisel verileriniz ile ilgili olarak;

(a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
(b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
(c) Kişisel   verilerin   işlenme   amacını   ve   bunların   amacına   uygun   kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
(d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
(e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
(f) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
(h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
(ı) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

6) Kişisel Verilere İlişkin Kanuni Hakların Kullanılması
Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca aşağıdaki kanallar veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz

Başvuru YöntemiBaşvuru AdresiBaşvuru Bilgisi
1Size ait el yazısıyla atılmış imzalı ve geçerli bir kimlik belgesi ile şahsen veya noter kanalı ileYenişehir Mah. Demokrasi Bulvarı No:65 D:7 İzmit/KocaeliZarfın üzerine “KVKK Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır
2Güvenli elektronik imza veya mobil imza içerecek şekilde e-posta ilerandevu@turgutyuce.comE-posta’nın konu kısmına “KVKK Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır
3Sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta ilerandevu@turgutyuce.comE-posta’nın konu kısmına “KVKK Kapsamında Başvuru” yazılmalıdır

7) Değişiklik ve Güncellemeler

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Veri Sorumlusu'nun kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.

Aydınlatma Metninin en güncel haline https://www.turgutyuce.com adresinden ulaşılabilecektir.